Det vil vi!

Jeg har en række mærkesager, som jeg gør alt for at få med i de politiske beslutninger. Læs mere om dem.

I socialdemokratiet har vi sat en retning for Region Sjælland. En retning med fokus på en region, hvor du kan være tryg og hvor regionen er tættere på dig, når du har brug for den.

Vi er godt i gang med at udvikle Region Sjælland, og vi gør det sammen med de mange tusinde medarbejdere, der hver dag gør en forskel for regionens 857.753 indbyggere.

Et arbejde vi er godt i gang med og er klar til at føre videre.

Når du bliver syg i Region Sjælland, skal der være kvalitet i din behandling.  Uanset hvor du bor og hvor du henvender dig.  Hos den praktiserende læge, på sygehuset eller i psykiatrien, skal behandlingen være i top.

Regionen skal sikre den rette behandling i rette tid og på rette sted til borgeren. Alle skal have lige muligheder for at få behandling i sundhedsvæsenet. Det kan betyde, at nogle borgere skal behandles forskelligt for at blive behandlet ens. Det er lighed i sundhed for os. Forebyggelse og sundhedsfremme skal være bærende principper. Ligeledes skal digitale løsninger være en naturlig del af sundhedsvæsnets hverdagsløsninger for de borgere, hvor det giver mening og som selv ønsker det.  Vi vil bruge digitaliseringen, ikke for digitaliseringens skyld, men som et middel til endnu bedre og nær behandling af vores borgere.

Samtidigt vil vi fortsætte vores sikring af lægedækning gennem lægeklinikker, de steder hvor det ikke er muligt at få praktiserende læger til at drive praksis. Alle skal have tryg adgang til lægen, og alle skal sikres mulighed for et frit valg mellem flere læger eller lægeklinikker.

Det samme gælder for lægevagten. Vi har sikret, at der også i fremtiden er decentrale vagtlæger tæt på borgerne i hele regionen. Vi overtager i 2022 ledelsen af lægevagten, og vi vil skabe en moderne lægevagt tæt på borgerne. 

 

Vi vil et stærkt fællesskab, hvor civilsamfund og frivillige foreninger spiller en særlig rolle. Det handler ikke om at foreningerne skal varetage opgaver, som er kommunernes og regionernes ansvar og kompetence. Civilsamfundet og foreningerne kan noget helt særligt, som en kommune eller region har svært ved: nemlig at skabe sociale fællesskaber og venskaber mellem mennesker. Samtidig ligger der en enorm viden i civilsamfundet, som er afgørende for Region Sjællands udvikling i fremtiden.

Region Sjælland strækker sig fra Gedser i syd til Sjællands Odde i nord, og fra Røsnæs i vest til Møn i øst. Vi vil gøre det endnu mere attraktivt at bo, arbejde og drive virksomhed i hele regionen. 

Vi er den region i Danmark hvor borgere pendler mest. Mange er derfor er afhængige af at køre bil for at passe deres arbejde. Der skal indtænkes en bedre sammenhæng og kombination af privat og kollektiv transport. Den kollektive transport skal være let, pålidelig og grøn.

Det skal være let og hurtigt for virksomheder at transportere varer i regionen. Vi skal forbedre forbindelserne på vores veje og sikre sammenhæng mellem de kommende statslige infrastrukturprojekter, såsom Femernbælt.

Region Sjælland kommer med Femern-forbindelsen til at ligge helt centralt i Europa. Den position skal vi udnytte til fortsat vækst og udvikling i vores region. Region Sjælland skal derfor fortsat være en del af samarbejder på tværs af regions- og landegrænser for at udnytte det fulde potentiale. 

Som et sidste led i den forbundne region skal der være stabilt bredbånd og mobildækning. Vi skal sikre, at udbydere dækker land som by. Det skal være muligt at arbejde hjemmefra og bruge digitale løsninger i hele regionen, ligesom dækningen er afgørende for at skabe det nære og trygge sundhedsvæsen i fremtidens Region Sjælland som vi ønsker for vores borgere.

Alt for mange får ikke en uddannelse i Region Sjælland. Geografien må ikke være en hindring for at unge starter på en uddannelse.  Vi vil vi fortsætte arbejdet for at sikre, at der er uddannelser flere steder i regionen.

De unge skal have mulighed for at uddanne sig på erhvervsskolerne som tømrer, mekaniker eller bager, og det skal være muligt at uddanne sig til lærer eller pædagog uden at skulle flytte langt væk hjemmefra. I dette arbejde vil Socialdemokratiet arbejde for en decentralisering fra stat til regioner i ansvaret for uddannelsesplanlægning i fremtiden.

Ikke alle uddannelser kan være alle steder, og derfor skal vi gøre det lettere at komme til og fra sin uddannelse.

Region Sjælland er rig på natur. Alle har kort afstand til vand og skov. Det skal vi værne om. Det har vi ikke altid gjort. Tidligere tiders brug af giftstoffer i landbrug og industri har flere steder fundet vej til vores drikkevandsboringer. Som regionen skal vi sikre rent drikkevand til alle.

Vi vil stå i spidsen for en stærk klimahandlingsplan for Region Sjælland. Vi skal tænke bæredygtigt i alle vores beslutninger. Både når vi bygger nyt i regionen, men også i dagligheden hvor vedvarende energiløsninger og øget genanvendelse skal indtænkes. Vi skal undgå spild af ressourcer og sortere og genbruge så meget som muligt.

Et af de områder, hvor øget genanvendelse er helt naturligt, er ved råstofudvindingen i regionen. I stedet for at lave flere grusgrave, skal vi i langt højere grad genanvende grus og andre råstoffer. Det er ikke alene sund fornuft, men også bedst for økonomien og naturen. Samtidig skal vi fortsætte vores påvirkning af Christiansborg, for at sikre en kompensationsordning for naboer og kommuner der er berørt af råstofindvending.

Region Sjælland har meget forskelligt at byde på - fra tætbefolkede centerbyer til tyndtbefolkede landområder. I bred forstand udfolder kulturen sig forskelligt. Det skal mange flere opdage.

Vi ønsker at regionen skal øge sin indsats på kulturområdet med fokus på store regionale kulturindsatser. Kulturen er med til at gøre Region Sjælland til et dejligt sted at leve og det skal Region Sjælland understøtte i højere grad i årene fremover. I arbejdet med kultur ønsker vi også at sikre større events, der kan være med til at sætte Region Sjælland på landkortet både nationalt og internationalt.

Region Sjælland er den største arbejdsplads i regionen med over 18.000 medarbejdere. Det er dem, der hver dag gør en forskel for vores borgere. Vi skal turde bruge medarbejdernes fagligheder bedre og sætte deres kompetencer i bedre spil. Det kræver en god og synlig ledelse med fokus på det gode arbejdsmiljø og den gode opgaveløsning. Vi vil derfor investere i et ambitiøst talentprogram for nye ledere i vores organisation.

Vi vil være Danmarksmestre i at byde nye medarbejdere velkomne. Vi vil give dem en tryg oplæring og samtidig sikre løbende kompetenceudvikling for at fastholde medarbejdere.